Kontaktný formulár - personálne oddelenie


  • Pred vyplnením formulára si prosím prečítajte informácie o spracúvaní osobných údajov, zaškrtnite súhlas a stlačte tlačidlo "OK, ďalej".

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), a to najmä jeho čl. 7 a 13, a príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a to najmä § 14 a § 19 Zákona, udeľujem ako dotknutá osoba spoločnosti Hyundai Steel Slovakia, s. r. o., so sídlom: Mobis ulica 417/1A 013 02 Gbeľany, IČO: 35 919 868, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 16261/L(ďalej len ako Hyundai Steel Slovakia alebo prevádzkovateľ) ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom realizácie mojej požiadavky, s ktorou prevádzkovateľa týmto formulárom kontaktujem.

Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je dostupná tu, a upravuje podrobnosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

S informáciami o spracúvaní osobných údajov som sa oboznámil.

Súhlas udeľujem na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu spojeného s realizáciou mojej požiadavky, na základe, ktorej kontaktujem prevádzkovateľa. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo emailovej správy na adresu dpo@kpmg.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba mám v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona najmä, ale nie výlučne, právo:

  • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
  • Podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje v rozsahu ako ich kontaktným formulárom poskytujem, budú spracovávané za účelom realizácie mojej požiadavky,s ktorou prevádzkovateľa týmto formulárom kontaktujem.

POUČENIE:

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie ste povinní udeliť. V prípade neudelenia súhlasu nemôžme Vašu požiadavku vybaviť, keďže nebudeme disponovať právny základom na spracúvanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje (spolu s Vašou požiadavkou) budú bezodkladne zlikvidované.

 

Spoľahnite sa na naše služby aj vy!

Hyundai Steel Slovakia – spoločnosť postavená na oceľovom základe.

Kontaktujte nás