Podanie podnetu


Naša spoločnosť vyzýva kohokoľvek, kto sa stretol s takým správaním, ktoré podľa jeho presvedčenia môže byť v rozpore s etickým kódexom alebo inými pravidlami a ktoré má alebo môže mať vzťah k našej spoločnosti, aby takú skutočnosť alebo podozrenie oznámil prostredníctvom nižšie uvedeného formulára, prípadne podaním listinného oznámenia do schránky k tomu určenej, alebo osobne nasledujúcim príslušným osobám:
Ján Smik
Jarmila Junasová Katkovčinová

Oznamovateľ ani iná osoba nesmú byť vystavení odvetným opatreniam za to, že bol podaný podnet. Zákazu odvetných opatrení sa nemôže domáhať osoba, ktorá podala vedome nepravdivý podnet.

Formulár neslúži k vybavovaniu záležitostí týkajúcich sa koncových zákazníkov (najmä bežných reklamácií a sťažností), ani k vybavovaniu štandardných pracovnoprávnych záležitostí.


Podanie podnetu

Doplňujúce informácie

Pretrváva stále vyššie vybrané závadné jednanie alebo stav?
Kedy ste si závadného jednania alebo stavu všimli?
Povolené formáty sú: .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, .jpg, .png

Kontaktné údaje

K tomu, aby bolo vaše oznámenie spracované a aby sme mohli splniť všetky povinnosti, ktoré nám právna ochrana ochrany oznamovateľov ukladá, potrebujeme poznať vaše základné kontaktné údaje. S týmito údajmi sa zoznámi len príslušná osoba oprávnená prijímať a spracúvať oznámenia. Nikto iný nemá k obsahu prijatých oznámení prístup.

Spoľahnite sa na naše služby aj vy!

Hyundai Steel Slovakia – spoločnosť postavená na oceľovom základe.

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje